English 服務及支援
工程項目 關於我們 最新消息 主頁
 
 
我的選擇
 
 
 
 
 
型號
售價
 • HH-LA1603DB

  LED 天花燈 (19W)


  • 19W LED天花燈
  • 直徑460mm ‧ 高94mm

  $720
 • HH-LAZ1670

  LED 天花燈 (21W)


  • 21W LED天花燈
  • 直徑590mm.高139mm

  $1880
 • HH-LAZ1743

  LED 天花燈 (21W)


  • 21W LED天花燈
  • 直徑426mm.高96mm

  $1280
 • HH-LAZ3131KA

  LED 天花燈 (49W)


  • 49W LED天花燈
  • 直徑600mm.高100mm

  $2280
 • HHLAZ3132KA

  LED 天花燈 (49W)


  • 49W LED天花燈
  • 直徑600mm.高100mm

  $2280
 • HHLAZ6066L

  LED 天花燈 (120W)


  • 120W LED天花燈
  • 長:950mm ‧闊:630mm ‧高:106mm

  $2380
 • HHLAZ6079A

  LED 天花燈 (100W)


  • 100W LED天花燈
  • 長:950mm ‧闊:620mm ‧高:105mm

  $3280
 • HHXC2625

  LED 天花燈 (21W)


  • 21W LED天花燈
  • 直徑400mm ‧ 高102mm

  $538
 • HHXQ2510

  LED 天花燈 (21W)


  • 21W LED天花燈
  • 直徑500mm ‧ 高129mm

  $880
 • HHXQ2582

  LED 天花燈 (21W)


  • 21W LED天花燈
  • 直徑424mm ‧ 高103mm

  $880
 • HHXQ3528

  LED 天花燈 (36W)


  • 36W LED天花燈
  • 直徑505mm ‧ 高75mm

  $1380
 • HHXZ2016

  LED 天花燈 (21W)


  • 21W LED天花燈
  • 直徑400mm ‧ 高85mm

  $1515
 • HHXZ2305

  LED 天花燈 (21W)


  • 21W LED天花燈
  • 長:450mm ‧闊:450mm ‧高:92mm

  $2580
 • HHXZ2504

  LED 天花燈 (21W)


  • 21W LED天花燈
  • 直徑450mm ‧ 高84mm

  $1380
 • HHXZ3004

  LED 天花燈 (36W)


  • 36W LED天花燈
  • 直徑500mm ‧ 高106mm

  $1880
 • HHXZ3011

  LED 天花燈 (36W)


  • 36W LED天花燈
  • 直徑508mm ‧ 高95mm

  $1680
 • HHXZ3526

  LED 天花燈 (36W)


  • 36W LED天花燈
  • 直徑450mm ‧ 高104mm

  $1880
 • HHXZ3550

  LED 天花燈 (36W)


  • 36W LED天花燈
  • 主燈直徑500mm
  • 整燈670mm x 500mm x 108mm

  $2280
 • HHXZ3581

  LED 天花燈 (36W)


  • 36W LED天花燈
  • 直徑500mm ‧ 高129mm

  $1080
 • HHXZ3583

  LED 天花燈 (36W)


  • 36W LED天花燈
  • 直徑460mm ‧ 高94mm

  $1080
 • HHXZ3584

  LED 天花燈 (36W)


  • 36W LED天花燈
  • 直徑470mm ‧ 高121mm

  $1080
 • HHXZ4030

  LED 天花燈 (36W)


  • 36W LED天花燈
  • 直徑500mm.高88mm

  $1280
 • HHXZ4034

  LED 天花燈 (36W)


  • 36W LED天花燈
  • 直徑450mm.高88mm

  $1280
 • HHXZ4306

  LED 天花燈 (36W)


  • 36W LED天花燈
  • 直徑437mm ‧ 高62mm

  $1980
 • HHXZ6547

  LED 天花燈 (70W)


  • 70W LED光源
  • 直徑780mm ‧ 高150mm

  $5480
 • HHXZ4510A

  LED 天花燈 (60W)


  • 60W LED天花燈
  • 長:500mm ‧闊:500mm ‧高:90mm

  $3380
 • HHBW1511

  LED 天花燈 (16W)


  • 16W LED天花燈
  • 直徑250mm ‧ 高80mm

  $1280
 • HHXZ4511 / HHXZ4511A

  LED 天花燈 (58W)


  • 58W LED天花燈
  • 直徑500mm ‧ 高95mm

  $2980
 • HHXZ7511A

  LED 天花燈 (77W)


  • 77W LED天花燈
  • 直徑600mm ‧ 高100mm

  $3680
 • HHXZX511

  LED 天花燈 (118W)


  • 118W LED天花燈
  • 直徑800mm ‧ 高110mm

  $5880
 • HHXZ2010

  LED 天花燈 (21W)


  • 21W LED天花燈
  • 長440mm ‧ 闊400mm ‧ 高100mm

  $1380
 • HHXZ3010

  LED 天花燈 (36W)


  • 36W LED天花燈
  • 長495mm ‧ 闊450mm ‧ 高105mm

  $1880
 • HHXZ2021

  LED 天花燈 (21W)


  • 21W LED天花燈
  • 直徑380mm ‧ 高85mm

  $1380
 • HHXZ4021

  LED 天花燈 (36W)


  • 36W LED天花燈
  • 直徑430mm ‧ 高85mm

  $1880
 • HHXZ2026

  LED 天花燈 (21W)


  • 21W LED天花燈
  • 直徑380mm ‧ 高85mm

  $1380
 • HHXZ4026

  LED 天花燈 (36W)


  • 36W LED天花燈
  • 直徑430mm ‧ 高85mm

  $1880
 • HHXZ2028

  LED 天花燈 (21W)


  • 21W LED天花燈
  • 直徑380mm ‧ 高85mm

  $1380
 • HHXZ3562

  LED 天花燈 (28W)


  • 28W LED天花燈
  • 直徑450mm ‧ 高131mm

  $1580
 • HHXZ4562

  LED 天花燈 (36W)


  • 36W LED天花燈
  • 直徑507mm ‧ 高135mm

  $1980
 • HHXZ2520

  LED 天花燈 (21W)


  • 21W LED天花燈
  • 直徑445mm ‧ 高75mm

  $1080
 • HHXZ9520

  LED 天花燈 (92W)


  • 92W LED天花燈
  • 長:1000mm ‧闊:685mm ‧高:90mm

  $4650
 • HHXZ2560T

  LED 天花燈 (21W)


  • 21W LED天花燈
  • 長494mm ‧ 寬449mm ‧ 高145mm

  $1368
 • HHXZ6560T

  LED 天花燈 (67W)


  • 67W LED天花燈
  • 長700mm ‧ 寬637mm ‧ 高210mm

  $2668
 • HHXZ3527

  LED 天花燈 (36W)


  • 36W LED天花燈
  • 直徑450mm ‧ 高110mm

  $3250
 • HHXZ6527

  LED 天花燈 (72W)


  • 72W LED天花燈
  • 直徑780mm ‧ 高135mm

  $6380
 • HHXZ3527B

  LED 天花燈 (36W)


  • 36W LED天花燈
  • 直徑450mm ‧ 高110mm

  $4060
 • HHXZ6527B

  LED 天花燈 (72W)


  • 72W LED天花燈
  • 直徑780mm ‧ 高135mm

  $6980
 • HHXZ3506

  LED 天花燈 (36W)


  • 36W LED天花燈
  • 長:565mm‧闊:565mm‧高:125mm

  $2380
 • HHXZ4307

  LED 天花燈 (36W)


  • 36W LED天花燈
  • 長:540mm‧闊:540mm‧高:82mm

  $1880
 • HHXZ4317

  LED 天花燈 (36W)


  • 36W LED天花燈
  • 直徑530mm ‧ 高80mm

  $2080
 • HHXZ4331

  LED 天花燈 (36W)


  • 36W LED天花燈
  • 長:520mm ‧闊:520mm ‧高:85mm

  $2180
 • HHXZ4332

  LED 天花燈 (36W)


  • 36W LED天花燈
  • 長:520mm ‧闊:520mm ‧高:85mm

  $2180
 • HHXZ5500

  LED 天花燈 (55W)


  • 55W LED光源
  • 直徑580mm ‧ 高122mm

  $2280
 • HHXZ6500

  LED 天花燈 (67W)


  • 67W LED光源
  • 直徑680mm ‧ 高145mm

  $2680
 • HHXS4071

  LED 天花燈 (36W)


  • 36W LED天花燈
  • 長:500mm ‧闊:500mm ‧高:98mm

  $1880